فایل های دانشگاهی

مطالعه رابطه بین محافطه¬کاری حسابداری، بازده سرمایه¬گذاری و مالکیت نهادی- قسمت ۱۸

شرح

 

 

ضریب

 

 

خطا

 

 

Tمقدار

 

 

سطح معناداری

 

 

 

محافظه کاری

 

 

۰۰۴۶/۰

 

 

۰۱۲/۰

 

 

۳۶۹/۰

 

 

۷۱۱/۰

 

 

 

مقدار ثابت

 

 

۸۸۱/۰

 

 

۰۴۶/۰

 

 

۹۱/۱۸

 

 

۰۰۱/۰

 

 

 

ضریب تعیین

 

 

۰۰۳۳/۰

 

 

 

مقدارF

 

 

۱۳۶/۰

 

 

 

سطح معناداریF

 

 

۷۱۲/۰

 

 

 

دوربین واتسون

 

 

۰۴/۲

 

 

۴-۶-۲- نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

 

هدف از انجام فرضیه دوم، بررسی این موضوع است که آیا عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می کنند؟ و فرضیه آماری آن به شرح زیر تعریف می شود:
H0: عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا نمی­ کنند.
H1: عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کنند.
این فرضیه با بهره گرفتن از مدل ۲بر اساس داده ­های تلفیقی برآورد می­ شود.
مدل۲:
ROIxit=α+β۱Coit۲Iaitit
نتیجه آزمون لیمر برای فرضیه اول نشان می­دهد که سطح معنی­داری آن کمتر از ۵ درصد لذا برای تخمین مدل این فرضیه از روش تلفیقی استفاده می­ شود. بنابراین به دلیل معنی دار شدن آزمون هاسمن، برای برآود ضرایب مدل در این فرضیه از روش اثرات ثابت[۱۳۶] بهره برده شده است. میزان دوربین واتسون به دست آمده برای این فرضیه بین ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گرفته پس استقلال خطا پذیرفته شده است به عبارتی خطای متغیرها مستقل از هم هستند. هم چنین ضریب تعیین به دست آمده برابر ۷/۷۱ درصد بوده که این مقدار نشان می دهد متغیرهای مستقل توانایی پیش ­بینی متغیر وابسته را دارد به عبارتی مدل تبیین شده است هم چنین سطح معنی­داری آزمون فیشر(f) کمتراز ۵ درصد بنابراین،بین متغیرهای مستقل و وابسته همبستگی ایجاد شده و مدل معنی­دار شده است. هم چنین در این فرضیه دیده می­ شود که سطح معنی­داری آزمون t برای متغیر محافظه ­کاری کمتر از ۵ درصد (۰۱۷/۰) است. بنابراین، می­بینیم حضور متغیر مداخله­گر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر بر رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری دارد به طوری که باعث شده محافظه کاری بر بازده سرمایه تاثیر معنی داری داشته باشد پس فرض H0 رد و فرض H1 تایید می­ شود .بنابراین می­توان نتیجه گرفت عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کنند.
جدول( ۴-۱۰ ): نتایج آزمون فرضیه دو

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *