-پایان نامه آماده

бی 2/56 ПСХП ЗТ �б ЃЗУОђжیЗд ђСже ВТгЗیФ ПЗСЗی ОжП ЃдПЗСе Южی ж гЛИК ж 8/43 ПСХП ОжП ЃдПЗСе ЦЪیЭ ж гдЭی гی ИЗФдП.
o 5/37 ПСХП ЗТ ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе یЗ ФЗеП ПС гСНбе ЃیФ ВТгжд ПЗСЗی ОжПЃдПЗСе Южی ж гЛИК ж 5/62 ПСХП ОжПЃдПЗСе ЦЪیЭ ж гдЭی гی ИЗФдП. ЗгЗ ПС гСНбе ЃУ ВТгжд Ў 5/62 ПСХП ЗТ ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе یЗ ФЗеП ПЗСЗی ОжПЃдПЗСе Южی ж гЛИК ж 5/37 ПСХП ОжПЃдПЗСе ЦЪیЭ ж гдЭی еУКдП. Ие ШжС �бی 50 ПСХП ЗТ �б ЃЗУОђжیЗд ђСже ђжЗе یЗ ФЗеП ПЗСЗی ОжП ЃдПЗСе Южی ж гЛИК ж 50 ПСХП ОжП ЃдПЗСе ЦЪیЭ ж гдЭی гی ИЗФдП.
дКЗیМ НЗХб ЗТ ВТгжд ЭСЦیЗК КНЮیЮ Ие ФСН ТیС ЗУК:
ЭСЦیе 1 : гФЗжСе ђСжеی Ие СжФ гСЗМЪ гНжСی гжМИ КЮжیК ОжПЃдПЗСе джЗМжЗдЗд ИТе�ЗС гی ФжП.
ВТгжд t ЗОКбЗЭ гЪднПЗСн Инд ОжПЃдПЗСе (КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТЃیФ ВТгжд ) ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе یЗ ФЗеП ж ВТгЗیФ ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(003/P= ) дФЗд гнПеП.ИдЗИСЗндЎ ИЗ КжМе Ие гیЗдђیд КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ж ЃیФ ВТгжд ОжПЃдПЗСе ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе یЗ ФЗеП ж ВТгЗیФ гی КжЗд ђЭК �е гیЗдђیд КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ОжПЃдПЗСе ВТгжПдی еЗ ђСже ВТгЗیФ ( гФЗжСе ФПе) ПС гЮЗیУе ИЗ ђСже ђжЗе (гФЗжСе дФПе) ИیФКС ЗУК یЗ Ие ЪИЗСК ПیђС джМжЗдЗд ИТе�ЗСی �е КНК гФЗжСе ЮСЗС ђСЭКе ЗдП ПС гЮЗیУе ИЗ джМжЗдЗд ИТе�ЗСی �е гФЗжСе дФПе ЗдП Ў ОжПЃдПЗСе Южی КСی ПЗФКе ЗдП. .ИдЗИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮЎ гжСП КГییП ЮСЗС гی ђیСП.
ЭСЦیе 2 : Иیд гیТЗд КЗЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж УШН УжЗП СЗИШе жМжП ПЗСП.
еС ЌдП ЦСیИ егИУКђی ЗУЃیСгд ИیЗдђС СЗИШе ИУیЗС ЦЪیЭ ж гЪ�жУ Иیд гКЫیС гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی(КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ ) ж УШН УжЗП ВТгжПдی еЗ ЗУК ЗгЗ Зیд СЗИШе ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(7/P= ) гЪдی ПЗС дیУК.ИдЗ ИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮ СП гی ђСПП.

ЭСЦیе 3 : Иیд гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ж Уд СЗИШе жМжП ПЗСП.

еС ЌдП ЦСیИ егИУКђی ЃیСУжд ИیЗдђС СЗИШе ЦЪیЭ ж гЛИК Иیд гКЫیС гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی(КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ ) ж Уд ВТгжПдی еЗ ЗУК ЗгЗ Зیд СЗИШе ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(18/P= ) гЪдی ПЗС дیУК.ИдЗ ИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮ СП гی ђСПП.
ЭСЦیе 4 : Иیд гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ
гНжСی ж жЦЪیК ЗЮКХЗПی ОЗджЗПе СЗИШе жМжП ПЗСП.
ЦСیИ егИУКђی ЗУЃیСгд ИیЗдђС СЗИШе КЗ НПжПی Южی ж гЛИК Иیд гКЫیС гیТЗд КЗЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ( КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ ) ж жЦЪیК ЗЮКХЗПی ОЗджЗПе ВТгжПдی еЗ ЗУК Ие Зیд гЪдЗ �е ВТгжПдی еЗیی �е жЦЪیК ЗЮКХЗПی ОЗджЗПе Вд еЗ ПС УШН ИЗбЗКСی ЮСЗС ПЗФКе ЗУК Ў КГЛیС ЃРیСی ОжП ЃдПЗСе Вд еЗ ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی дیТ ИیФКС ИжПе ЗУК. Зیд СЗИШе ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(04/P= ) гЪдی ПЗС ЗУК.ИдЗ ИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮ КГییП гی ђСПП.

ЭСЦیе 5 : гیТЗд КГЛیС ЃРیСی ОжПЃдПЗСе ЗТ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی ИС НУИ жМжП ШбЗЮ ПС ОЗджЗПе гКЭЗжК ЗУК.
еС ЌдП Иیд гیЗдђیд ОжПЃдПЗСе (КЭЗЦб ЃУ ВТгжд ЗТ ЃیФ ВТгжд ВТгжПдی еЗی ђСже ђжЗе ж ВТгЗیФ) джМжЗдЗд ИТе�ЗСی �е ИЌе ШбЗЮ ИжПе ЗдП ж джМжЗдЗдی �е ИЌе ШбЗЮ дИжПе ЗдП Ў ЗОКбЗЭ гФЗеПе гی ђСПП ЗгЗ ЗОКбЗЭ гФЗеПе ФПе ИС ЗУЗУ ВТгжд t ПС УШН ЗШгیдЗд 95 ПСХП(45/P= ) гЪдی ПЗС дیУК .ИдЗИСЗیд Ў ЭСЦیе ЭжЮЎ СП гی ђСПП.

ЃیФдеЗПЗК
ЃیФдеЗП �бЗд Зیд ЃСжЋе гжЦжЪ СЗедгЗیی жгФЗжСе ђСжеی СЗ ПСИСгی ђیСП.СЗедгЗیی жгФЗжСе ПСМЗгЪе гЗ еджТМЗیђЗе жیЋе ОжП СЗ �УИ д�СПе ЗУК.дКЗیМ Зیд ЃЋжеФ жУЗیСЃЋжеФеЗیی �е ПС Зیд ђУКСе ЗдМЗг ђСЭКе ЗУКЎ еیЌ КСПیПی ПСЦСжСК ИСМЗی дгی ђРЗСП.ИПжд Ф� ЗеКгЗг Ие Зیд ЗгС гег гی КжЗдП УбЗгК СжЗдی ЗЭСЗП МЗгЪе СЗ КЦгیд �дП.СЗедгЗیی жгФЗжСе ђСжеی гی КжЗдП ЗТ ИСжТИУیЗСی ЗТВФЭКђیеЗ ждЗИУЗгЗдیеЗی ЭСПی жУЗТгЗдی МбжђیСی �дП.
1) ИЗ КжМе Ие дКЗیМ ИПУК ВгПе Зیд КНЮیЮ Ие СжЗдФдЗУЗд жгФЗжСЗд КжХیе гی ФжП �е ЗТгФЗжСе ђСжеی ПС�ЗСФЗд ИیФКСЗУКЭЗПе �ддП.
2) ИЗ КжМе Ие Зیд�е ПСЗیд КНЮیЮ ОжПЃдПЗСе КНК ФСЗیШ гФЗжСе ђСжеی Ие Фیже гСЗМЪ гНжСی КЫییС гی �СП Ие ЃЋжеФђСЗд КжХیе гی ФжП ЗТУЗیСЗИЪЗП жМеЗК Сжی ОжПЃдПЗСе гШЗбЪе дгЗیдП.

гНПжПیКеЗی ЃЋжеФ

1) гНПжПیКی �е гЗ ПСЗیд КНЮیЮ ИЗ Вд гжЗМе ИжПیг ЗНКгЗб СیТФ дгжде ИжП.ПСеСбНЩе жПСеСгСНбе ЗТ�ЗСЗНКгЗб ПЗФК �е ی� дЭСیЗ ИیФКСЗТЗЪЦЗی дгжде ИдЗ Ие ПбЗیбی ђСже СЗ КС� дгЗیП.
2) ЗТ ПیђС гНПжПیКеЗی Зیд КНЮیЮ Зیд ЗУК �е гУЖжбЗд ж�ЗС�дЗд �Зджд ЗХбЗН жКСИیК ИЗ ПЗдФМжیЗд СФКе гФЗжСе Ие УОКی ег�ЗСی бЗТг СЗ Ие Ъгб гی ВжСдП.

гдЗИЪ ж гВОР

ЗНгПیЎУیП ЗНгП(1371) СжЗдФдЗОКی джМжЗдЗд ж МжЗдЗд Ў дФС КСге

ФЭیЪ ВИЗПیЎЪИПЗббе (1374) ЃжیЗییеЗی ђСже ж гФЗжСе ђСжеی Ў ЗдКФЗСЗК СФП

ФЭیЪ ВИЗПی Ў ЪИПЗббе (1375) СЗедгЗیی ж гФЗжСе �жП� Ў ЗдКФЗСЗК УгК

ФЭیЪ ВИЗПی ЎЪИПЗббе (1378) СЗедгЗیی ж гФЗжСе КНХیбی ж ФЫбی (гЭЗеیг ж �ЗСИСПеЗ)

ФЭیЪ ВИЗПی ЎЪИПЗббе (1380) СжЗдФдЗОКی СФП

ФЭیЪ ВИЗПی ЎЪИПЗббе (1381) Эджд ж СжФеЗی гФЗжСе

ФЭیЪ ВИЗПی ЎЪИПЗббе (1380) гЮПгЗК СЗедгЗیی ж гФЗжСе

ФЭیЪ ВИЗПی ЎЪИПЗббе (1381) дЩСیе гФЗжСе ж СжЗд ПСгЗдی

Фیбیдђ ж бжЖیУ Ў КСМге УیПе ОПیМе ВСیд (1374) ЎдЩСیе гФЗжСе ж СжЗд ПСгЗдی (ПیПђЗееЗی гФЗжС)

ЭСМЗПЎ гНгП НУیд (1371) ВУیИ ФдЗУی ЗМКгЗЪی ж МЗгЪе ФдЗУی ЗдНСЗЭЗК

ЭСМЗП Ў гНгП НУیд (1371) СжЗдФдЗУی ж МЗгЪе ФдЗУی ЗдНСЗЭЗК

ЮЗЖгی ЎЪбی (1371) �жП�Зд ПФжЗС КеСЗд ЎЗдКФЗСЗК ЗгیСی

СЗМСТ Ў �ЗСб Ў КСМге ЭСеЗП гЗеС (1374) ђСжееЗی СжیЗСжی

джЗИی дЋЗП Ў Ф�же (1371) СЭКЗСеЗی ИедМЗС ж дЗИедМЗС

ФСЭی Ў гНгПСЦЗ (1370) ПдیЗی джМжЗд

ЗФдЗیПС �жСی Ў гЗСیЗд ж МСЗбП (1637) КСМге ИеЗСیЎ СдМђСЎђСже ПСгЗдی

ЃیжУК
ЭСг ЗбЭ

дЗг ж дЗг ОЗджЗПђی…….. Уд……. МдУیК…….. гیТЗд КНХیбЗК……….
ВیЗ ИЌе ШбЗЮ еУКیПї Ибе…… ОیС…….
жЦЪیК ЗЮКХЗП ОЗджЗПђی :ЪЗбی …… ОжИ….гКжУШ….. ЦЪیЭ…….
ИЗ КжМе Ие ХЭЗК ТیС ОжП СЗ Ќђжде ФОХی гی ПЗдیП ї ИС НУИ Вд�е ОжП СЗ ЗТ дЩС еС ХЭК Ќђжде гی ИیдیП ی�ی ЗТ дгСе еЗی 1КЗ 7 СЗ ИСЗی ОжП гдЩжС дгЗییП ж ПС МЗی гдЗУИ ЪбЗгК x ИђРЗСیП .

7 6 5 4 3 2 1
Южی ЦЪیЭ
ЪгیЮ УШНی
геСИЗд ЩЗбг
ЪХИی СЗНК
ОжФЗیдП дЗОжФЗیдП
ЭЪЗб ЫیСЭЪЗб
ОжФНЗб Ыгђیд
ОжИ ИП
ТیИЗ ТФК
ИЗЗСТФ Иی ЗСТФ
СжСЗУК гКЮбИ
УОК дСг
КгیТ �ЛیЭ
КдП �дП
ЃСیФЗд ВСЗг
КбО ФیСیд
УЗбг гСیЦ
жЗЦН гИег
ОФд гбЗیг
ФМЗЪ КСУж
дЗгЪКИС гЪКИС
дЗИЗбЫ ИЗбЫ
Иی ЗУКЪПЗП ИЗЗУКЪПЗП
ОждУСП ОждђСг
гКжЗЦЪ ОжПОжЗе
ЭСг И

дЗг ж дЗг ОЗджЗПђی…….. Уд……. МдУیК…….. гیТЗд КНХیбЗК……….
ВیЗ ИЌе ШбЗЮ еУКیПї Ибе…… ОیС…….
жЦЪیК ЗЮКХЗП ОЗджЗПђی :ЪЗбی …… ОжИ….гКжУШ….. ЦЪیЭ…….
З�дж

]]>

Author: حمیدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *