برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4-4-1-میزان میوگلوبین 40
4-4-2- میزان اکسی میوگلوبین 42
4-4-3- مت میوگلوبین 43
4-5- آزمون های حسی 45
فصل پنجم:نتیجهگیری نهایی وپیشنهادات
5-1- نتیجهگیری نهایی 49
5-2- پیشنهادات 49
منابع مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل 2-1-تاکسونومی خانواده کملیده……………………………………………………………………………………………………………10
شکل 2-2- جمعیت شتر در مقایسه با دیگر گیاه خواران در جهان……………………………………………………………………..13
شکل 2-3- کشورهایی با جمعیت شتر بیش از یک میلیون نفر……………………………………………………………………………13
شکل 2-4- جمعیت جهانی شتر از سال 1961 تا 2009…………………………………………………………………………………….14
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1- میزان ویتامین های موجود در یک کیلوگرم گوشت……………………………………………………………………………9
جدول 2-2- ترکیبات شیمیایی گوشت شتر…………………………………………………………………………………………………………14
جدول 4-1-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین pH نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
جدول 4-2-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین اسید تیوباربیتوریک نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
جدول 4-3-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد کل باکتری در نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال……………………………………………………………………………………………………………………………………36
جدول 4-4-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد کپک و مخمر نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال……………………………………………………………………………………………………………………………………38
جدول 4-5-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین لگاریتم تعداد باکتری اشرشیا کلی نمونه های گوشت شتر طی نگهداری دریخچال…………………………………………………………………………………………………………………..39
جدول 4-6-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
جدول 4-7-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد اکسی میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….42
جدول 4-8-اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری بر میانگین درصد مت میوگلوبین نمونه های گوشت شتر طی نگهداری در یخچال………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
چکیده

مطلب مرتبط :   پایان نامه تجزیه واریانس و نگهداری
دسته بندی : علمی