برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

17
1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
1-3-1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
1-3-2- اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
فصل دوم: تئوریهای مربوط به فشار جانبی خاک روی دیوار حائل
2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20
2-2- فشار جانبی خاک در حالت سکون……………………………………………………………………………………………………………………….21
2-3- نظریه فشار خاک رانکین……………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-3-1- فشار جانبی محرک خاک رانکین…………………………………………………………………………………………………………………….25
2-3-2- فشار جانبی مقاوم خاک رانکین………………………………………………………………………………………………………………………27
2-4- نظریه فشار خاک کولمب……………………………………………………………………………………………………………………………………31
2-4-1- فشار جانبی محرک خاک کولمب……………………………………………………………………………………………………………………30
2-4-2- فشار جانبی مقاوم خاک کولمب………………………………………………………………………………………………………………………34
2-4-3- روش ترسیمی محاسبه فشار خاک محرک کولمب……………………………………………………………………………………………35
2-4-4- روش ترسیمی محاسبه فشار محرک خاک با خاک‌ریز چسبنده…………………………………………………………………………..38
2-5- فشار جانبی خاک بر اساس روشهای تحلیل سایر محققان……………………………………………………………………………………43
2-6- فشار جانبی خاک بر اساس وزن توده……………………………………………………………………………………………………………….44
فصل سوم: تئوری آرچینگ ترزاقی
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
3-3- تئوری آرچینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
فصل چهارم: آزمایشات و مدلسازی عددی

مطلب مرتبط :   توسط نرم افزار و نرم افزار
دسته بندی : علمی