برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

علوم و مهندسی مطرح میشود. به بیان ساده میتوان گفت در این مسأله هدف، یافتن تقریبی از یک تابع است که تنها مقادیر تابع در تعدادی نقطه در اختیار میباشد.
از آنجا که در مسائل کاربردی در جهان واقعی، ممکن است مقادیر تابع دارای خاصیت عدم قطعیت و نادقیقی باشند، بنابراین استفاده از روشهای درونیابی برای دادههای نادقیق کاملاً ضروری و حیاتی محسوب میشود.
کلمات کلیدی : درونیابی ، خاصیت عدم قطعیت ، دادههای نادقیق .
پیشگفتار
در این پایاننامه بحولو قوه الهی و توجهات حضرت ولی عصر(عج) در پنج فصل روشهای درونیابی برای دادههای نادقیق را بیان مینماییم.
از آنجا که برای فرار از چالش عدم قطعیت و نادقیقی دادهها یکی از کارهای موفق و بروز دنیای ریاضیاتکاربردی که انقلابی در علم ریاضی محسوب میشود، معرفی و بهکارگیری ریاضیات فازی میباشد. لذا فصل اول را به مفاهیم اولیه ریاضیات فازی اختصاص میدهیم.
در فصل دوم به مسأله درونیابی پرداخته و توابع درونیاب مهم و کاربردی را معرفی و در مورد خواص آنها به صورت مختصر و مفید بحث میکنیم.
در فصل سوم با استفاده از چندجملهای لاگرانژ و همچنین به کمک یکی از مهمترین و قویترین توابع درونیاب، درونیاب اسپلاین که بهترین و دقیقترین تابع درونیاب است به درونیابی دادههای فازی میپردازیم.
بهمنظور کاربردیتر کردن مسائل درونیابی فازی در دنیای کنونی که عصر فناوری علم و صنعت و مهندسی میباشد، با بهینه ساختن تابع تقریب فازی بهدستآمده بهترین تقریب یک تابع فازی را در فصل چهارم مطرح مینماییم.
در فصل پنجم نیز نتایج و پیشنهادات را ارائه میدهیم.
« رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ»
بارپروردگارا؛ دلهای ما را بر باطل مایل مکن، بعد از آنکه هدایت کردی ما را
و ما را از جانب خویش رحمت فرست، که تو بسیار بخشندهای.
(آلعمران ۸)
فصل اول
مفاهیم اولیه ریاضیات فازی
مقدمه
ریاضیات فازی برای نخستین بار توسط پرفسور لطفی عسگرزاده در سال ۱۹۶۵ مطرح گردید. از زمان ارائه آن تا کنون، گسترش و تعمیق زیادی یافته و کاربردهای گوناگونی در زمینههای مختلف پیدا کرده است.
معرفی ریاضیات فازی مقدمات مدلسازی دادههای نادقیق و تقریبی با معادلات ریاضی را فراهم نمود، که در نوع خود تحولی عظیم در ریاضیات و منطق کلاسیک بهوجود آورد. ریاضیات فازی با این عبارت، توسط پروفسور لطفی عسگرزاده مطرح شد:
« ما نیازمند یک نوع دیگری از ریاضیات هستیم تا بتوانیم ابهامات و عدم دقت رویدادها را مدلسازی نماییم، مدلی که متفاوت از نظریه احتمالات است. »
برای بیان تشریح عدم قطعیت و دقت در دادههای نادقیق، ریاضیات فازی بهکار میرود، که بر اساس منطق چند ارزشی بهوجود آمده است.

مطلب مرتبط :   تجزیه واریانس و ایالات متحده
دسته بندی : علمی