برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کابلها و دستکها ۱۳۸
جدول ۵-۱۳: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۱ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط
تکیهگاهی C2 ناشی از حذف اعضای کابلها و دستکها ۱۴۵
جدول ۵-۱۴: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۲ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط
تکیهگاهی C1 ناشی از حذف اعضای کابلها و دستکها ۱۵۱
جدول ۵-۱۵: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۲ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط
تکیهگاهی C2 ناشی از حذف اعضای کابلی و دستکها ۱۶۰
جدول ۵-۱۶: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۳ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط
تکیهگاهی C1 ناشی از حذف اعضای کابلی و دستکها ۱۷۱
جدول ۵-۱۷: مقایسهی نتایج رفتار بافتار ۳ با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش تحت شرایط
تکیهگاهی C2 ناشی از حذف اعضای کابلی و دستکها ۱۷۹
جدول ۵-۱۸: توزیعهای خودتنش مناسب از نظر نوع مکانیزم خرابی، سختی و بارنهایی برای بافتار ۱ ۱۸۳
جدول ۵-۱۹: توزیعهای خودتنش مناسب از نظر نوع مکانیزم خرابی، سختی و بارنهایی برای بافتار ۲ ۱۸۵
جدول ۵-۲۰: توزیعهای خودتنش مناسب از نظر نوع مکانیزم خرابی، سختی و بار نهایی برای بافتار ۳ ۱۸۶
جدول ۵-۲۱: توزیع خودتنش مناسب از نظر بار نهایی ناشی از حذف اعضای بحرانی کابل و دستک مربوط به توزیع یکنواخت برای بافتار ۱ ۱۸۷
جدول ۵-۲۲: توزیع خودتنش مناسب از نظر بار نهایی ناشی از حذف اعضای بحرانی کابل و دستک مربوط به توزیع یکنواخت برای بافتار ۲ ۱۸۹
جدول ۵-۲۳: توزیع خودتنش مناسب از نظر بار نهایی ناشی از حذف اعضای بحرانی کابل و دستک مربوط به توزیع یکنواخت برای بافتار ۳ ۱۹۰
فهرست شکلها
شکل ۲-۱: اولین نمونهی ساخته شده توسط Snelson ۸
شکل ۲-۲: نمونهی ساخته شده توسطIoganson ۸
شکل ۲-۳: نمونههایی از کلاسهای مختلف یک سیستم کشبستی؛ الف- کلاس۱، ب- کلاس ۲،
پ-کلاس۳. ۱۰
شکل ۲-۴: الف- سازهی مورد نظر با چهار عضو و پنج گره، ب- حالت خودتنش سازگار، پ- حالت خودتنش غیر سازگار ۱۵
شکل ۲-۵: انواع مکانیزم؛ الف- مکانیزم محدود، ب- مکانیزم بینهایت کوچک. ۱۶
شکل ۲-۶: الف- پیشتنش کششی، ب- پیشتنش فشاری ۱۸
شکل ۲-۷: تقسیم بندی بافتارهای کشبستی و سیمپلکسهای مربوط به آنها ۱۹
شکل ۲-۸: سیمپلکسهای کشبستی؛ الف- منشورهای کشبستی، ب- هرمهای ناقص کشبستی ۲۱
شکل ۲-۹: روشهای اتصال ارائه شده در بافتارهای شامل دستکهای ناپیوسته توسط Hanaor؛ الف- روش ۱-الف، ب- روش ۱-ب، پ- روش ۲. ۲۲
شکل ۲-۱۰: روشهای اتصال شامل بافتارهایی با دستکهای پیوسته؛ الف- اتصال رأس- به- رأس (روش۱)، ب- اتصال رأس- و- لب (روش ۲) ۲۳
شکل ۲-۱۱: آرایشهای مختلف از هرمهای ناقص مربعی شکل کشبستی شامل دستکهای پیوسته و با استفاده از روش اتصال ۲؛ الف- آرایش منظم، ب- آرایش نامنظم ۲۳
شکل ۲-۱۲: سیمپلکسهای AP و ATP؛ الف- سیمپلکسهای AP و ATP، ب- سیمپلکسهای
AP2 و ATP2. ۲۴
شکل ۲-۱۴: سیمپلکسهای RP ۲۶
شکل ۲-۱۵: سیمپلکسهای DP ۲۶
شکل ۲-۱۶: سیمپلکسهای CP ۲۷
شکل ۲-۱۷: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکسهای AP شامل دستکهای ناپیوسته؛ الف- روش رأس- به- لب (روش ۱-الف)، ب- روش رأس- به- لب (روش ۱-ب)، پ- روش لب به لب (روش ۲) ۲۷
شکل ۲-۱۸: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکسهای P شامل دستکهای ناپیوسته؛ الف- اتصال وجه- به- وجه، ب-اتصال وجه- به- لبه ۲۸
شکل ۲-۱۹: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکس های مربعی شکل شامل دستک های ناپیوسته؛ الف- اتصال رأس- به- لب، ب- اتصال لب- به- لب ۲۹
شکل ۲-۲۰: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکس های DP مربعی شکل شامل دستک های ناپیوسته؛ الف- اتصال رأس- به- لب، ب- اتصال لب- به- لب ۲۹
شکل ۲-۲۱: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکس های AP و ATP شامل دستک های پیوسته؛ الف- اتصال رأس- و- لب در سیمپلکس ATP مثلثی، ب- تصال رأس- به- رأس در سیمپلکس AP مربعی ۳۰
شکل ۲-۲۲: بافتارهای تشکیل شده از سیمپلکس های P شامل دستک های پیوسته؛ الف- اتصال وجه- به- وجه، ب- اتصال لب- به- لب ۳۰
شکل ۲-۲۳: بافتارهای متشکل از سیمپلکسهای CP شامل دستک های پیوسته؛ الف- اتصال لب- به- لب، ب- اتصال رأس- به- رأس ۳۱
شکل ۲-۲۴: بافتارهای تشکیل شده از سیمپلکس های RP؛ الف- اتصال رأس- به- رأس در سیمپلکس RP مثلثی، ب- اتصال لب- به- لب در سیمپلکس RP مربعی، پ- اتصال رأس- به- رأس در سیمپلکس
RP مربعی ۳۱
شکل ۲-۲۵: بافتارهای تشکیل شده از سیمپلکس های DP؛ الف- اتصال لب- به- لب، ب- اتصال
رأس- به-رأس ۳۲
شکل ۲-۲۶: ساختار کلی یک شبکه ی کشبستی غیرمدولار ۳۳
شکل ۲-۲۷: پهنابند V ۳۳
شکل ۲-۲۸: پیوند دهندهی اولیهی مکعبی شکل ۳۴
شکل ۲-۲۹: تعداد جهتهای دستکها در بافتارهای شبکههای کشبستی غیرمدولار؛ الف- دوطرفه، ب- سهطرفه، پ- چهارطرفه ۳۴
شکل ۲-۳۰: شمایی از یک شبکهی کشبستی غیرمدولار؛ الف- نمای پلان، ب- ایزومتریک ۳۵
شکل ۲-۳۱: نمونهی آزمایشگاهی یک شبکهی کشبستی غیرمدولار در سال ۲۰۰۰ در فرانسه؛ الف نمای کلی از شبکه، ب- نحوهی اتصال اعضا در گره ۳۵
شکل ۲-۳۲: اسکلهی ابری در Yverdon ۳۶
شکل ۲-۳۳: سالن دوچرخهسواری در سوئیس ۳۶
شکل ۲-۳۴: پل Kuripla در استرالیا ۳۷
شکل ۲-۳۵: برج Rostach Tower ۳۷
شکل ۳-۱: بافتار کشبستی مورد مطالعه ۴۵
شکل ۳-۲: الف- توزیع یکنواخت، ب- توزیع غیریکنواخت ۴۵
شکل ۳-۳: مقادیر نیروها در اعضای بافتار کشبستی؛ الف- توزیع یکنواخت، ب- توزیع غیریکنواخت ۴۶
شکل ۳-۴: مشخصات مربوط به شبکههای مورد مطالعه توسط Hanaor ۴۷
شکل ۳-۵: منحنیهای بار- تغییرمکان مربوط به بافتارهای مورد مطالعه توسط Hanaor ۴۸
شکل ۳-۶: طرحبندی مدلهای آزمایشگاهی: الف- مدل انعطافپذیر، ب- مدل صلب ۴۸
شکل ۳-۷: منحنی بار- تغییرشکل: الف- هندسه صلب (مقدار پیشتنش ۱.۱ KN)، ب- هندسهی
انعطافپذیر(مقدار پیشتنش۱.۱ KN)، پ- هندسهی صلب (مقدار پیشتنش ۴.۵ KN)، ت-هندسهی انعطافپذیر (مقدار پیشتنش ۴.۵ KN) ۴۹
شکل ۳-۸: منحنیهای بار- تغییرشکل مربوط به بارگذاری نهایی ۵۰
شکل ۳-۹: مدل گسیختگی نوع ۱ ۵۱
شکل ۳-۱۰: مدل گسیختگی نوع ۲ ۵۱
شکل ۳-۱۱: مدل گسیختگی نوع ۳ ۵۲
شکل ۳-۱۲: مدل گسیختگی نوع ۴ ۵۲
شکل ۳-۱۳: بافتار۱ متشکل از ۳۶ مدول؛ الف- پلان و نمای بافتار۱، ب- شماره اعضا در هر مدول ۵۳
شکل ۳-۱۴: بافتار۲ متشکل از ۳۶ مدول؛ الف- پلان و نمای بافتار۲، ب- شماره گذاری اعضای مدول فرد، پ- شماره گذاری اعضای مدول زوج ۵۳
شکل ۳-۱۵: سازهی کشبستی مورد مطالعهی Oppenheim و Williams (خطوط پررنگ دستکها و خطوط نازکتر کابلها را نشان میدهد) ۵۵
شکل ۳-۱۶: ناحیهی عملی فرض شده به رنگ مشکی و مسیر محاسبه شده به رنگ خاکستری میباشد ۶۰
شکل ۳-۱۷: مسیر مستقیم اولیه بین موقعیت اولیه و نهایی (خطچین خاکستری رنگ) و مسیر درست متعلق به ناحیهی عملی (خط خاکستری رنگ) برآورد خطی شده از مسیر نهایی (خط مشکی رنگ) ۶۰
شکل ۳-۱۸: الف- مدول کشبستی هشت وجهی، ب- تیر کشبستی شامل ۵ مدول هشت وجهی ۶۳
شکل ۳-۱۹: نمای شماتیک از خرابی پیشرونده جزئی ۶۴
شکل ۳-۲۰: نمای شماتیک از خرابی پیشرونده کلی ۶۴
شکل۳-۲۱: مدول تشکیل دهنده سیستمهای کشبستی ۶۶
شکل۳-۲۲: سیستمهای کشبستی شامل چند مدول ۶۶
شکل ۳-۲۳: مقدار کشش در کابلها با توجه به شدت فرکانس مد ارتعاشی اول برای یک مدول تنها ۶۷
شکل۳-۲۴: مقدار تنش موجود در کابلها با توجه به شدت فرکانس بارگذاری ۶۷
شکل۳-۲۵: سازهی کشبستی شامل پنج مدول ۶۸
شکل۳-۲۶: نمای سازه کشبستی از بالا همراه با شمارهگذاری گرههای فوقانی ۶۸
شکل ۳-۲۷: منحنی میرائی برحسب تراز خودتنش ۶۹
شکل ۳-۲۸: مقدار فرکانس مد اول ارتعاشی سازه با توحه به تراز خودتنش به دو روش آزمایشگاهی
و عددی ۶۹
شکل۳-۲۹: جابهجایی گره ۳۹ برای حالت کنترل شده و کنترل نشده ۷۰
شکل ۳-۳۰: پلان بافتار مورد مطالعه شامل ۹ مدول هرمی شکل با آرایش هندسی منظم ۷۱
شکل ۴-۱: روش نموی نیوتن-رافسون ۷۳
شکل ۴-۲: نمایش شماتیک الگوریتم اساسی طول کمان (Crisfield) ۷۵
شکل ۴-۳: کاربرد روش Riks؛ الف- به همراه روش نیوتن-رافسون، ب- به همراه روش نیوتن-رافسون
تعدیل یافته ۷۶
شکل ۴-۴: روش Riks ۷۶
شکل ۴-۵: روش Riks و مرحله اول تحلیل ۷۷
شکل ۴-۶: روش Riks و مرحله دوم تحلیل ۷۸
شکل ۴-۷: منحنی تنش-کرنش عناصر کابلی ۷۹
شکل ۴-۸: شبکهی کشبستی مورد آزمایش ۸۱
شکل۴-۹: طرح مربوط به مدل مورد آزمایش؛ الف- شماره گذاری گرهها، ب- شماره گذاری اعضا ۸۱
شکل ۴ -۱۰: نمودار بار-تغییرمکان گره ۱ در راستای Z ۸۲
شکل ۴-۱۱: نمودار تغییرات نیروی محوری عنصر فشاری شمارهی ۱ ۸۲
شکل ۴-۱۲: نمودار تغییرات محوری عنصر کابلی قطری شمارهی ۱۰ ۸۳
شکل ۴-۱۳: نمودار تغییرات نیروی محوری عنصر کابلی شمارهی ۳ از لایهی فوقانی ۸۳
شکل ۵-۱: بافتار۱؛ الف- نمای سهبعدی، ب- پلان ۸۷
شکل ۵-۲: بافتار۲؛ الف- نمای سهبعدی، ب- پلان ۸۸
شکل ۵-۳: بافتار۳؛ الف- نمای سهبعدی، ب- پلان ۸۹
شکل ۵-۴: منحنی تنش-کرنش عناصر کابلی ۹۱
شکل ۵-۵: منحنی تنش کرنش دستکهای بافتارهای ۱ و ۲ ۹۱
شکل ۵-۶: منحنی تنش-کرنش دستکهای بافتار۳ ۹۱
شکل ۵-۷: توزیع یکنواخت ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
شکل ۵-۸: توزیع غیر یکنواخت-۱ ……………………………………………………………………………………………………………..۹۴
شکل ۵-۹: توزیع غیریکنواخت-۲ ۹۴
شکل ۵-۱۰: نمونهی مقایسهای از توزیعهای خودتنش یکنواخت با غیریکنواخت برای بافتار۱ ۹۵
شکل ۵-۱۱: نمونهی مقایسهای از توزیعهای خودتنش یکنواخت با غیریکنواخت برای بافتار۲ ۹۵
شکل ۵-۱۲: نمونهی مقایسهای از توزیعهای خودتنش یکنواخت با غیریکنواخت برای بافتار۳ ۹۵
شکل ۵-۱۳: فلوچارت طراحی بافتارهای کشبستی ۹۷
شکل ۵-۱۴: پلان بافتار۱ تحت شرایط تکیهگاهی C1 ۹۸
شکل ۵-۱۵: منحنیهای پاسخ بار- تغییرمکان بافتار۱ برای شرایط تکیهگاهی C1 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۱ با میانگین ۵۰% ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت-۲ با
میانگین ۵۰% ۹۹
شکل ۵-۱۶: منحنی پاسخ بار-تغییرمکان بافتار۱ برای شرایط تکیهگاهی C1 با در نظر گرفتن توزیعهای مختلف خودتنش؛ الف- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۴۰% ب- مقایسهی منحنیهای پاسخ به ازای توزیع خودتنش یکنواخت و غیریکنواخت با میانگین ۶۰ % ۱۰۰
شکل ۵-۱۷: نمایش شماتیک مکانیزم خرابی موضعی ناشی از شل شدگ

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید