برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

جدول (4- 6). مقادیرپارامتر 77
جدول (4- 7). مقادیرپارامتر 78
جدول (4- 8). نتایجبدستآمدهبرایمثالنمونه 78
جدول (4- 9). نتایجمحاسباتیبرایمسائلاندازهبزرگ 81
فصل اول:کلیات تحقیق و ساختار پایان نامه
1-1- مقدمه
یکی از مسائلی که باید در مراحل اولیه طراحی سیستم های صنعتی مورد توجه قرار گیرد مساله مکان- یابی و استقرار تسهیلات است. مطالعه پیرامون مکان بهینه صنعتی از دیدگاه جغرافیدانان و علمای علم اقتصاد همواره دارای اهمیت و اولویت بوده است. مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و… با چنین مسائلی سروکار دارند [1]. در ادبیات موضوعی، معمولا چند حالت از مسائل مکانیابی گسسته و تخصیص مورد بحث قرار گرفتند، مانند مساله مکان یابی تک تسهیله، مساله مکان یابی چند تسهیله، مسالهمکان یابی- تخصیص. در مساله مکان یابی تک تسهیله، هدف پیدا کردن مکان تسهیل جدید می باشد، بطوریکه مجموع فواصل وزن دهی شده بین تسهیل جدید و تسهیلات موجود حداقل گردد. چند مثال ساده از مسائل مکان یابی تک تسهیله عبارتند از مکان یابی یک بیمارستان، یک ایستگاه آتش نشانی یا یک کتابخانه در یک منطقه شهری ، مکان یابی یک فرودگاه جدید جهت ارائه خدمات به تعدادی پایگاه نظامی. همچنین مساله مکان یابی چند تسهیله بدنبال پیداکردن مکان های بهینه بیش از یک تسهیل جدید با توجه به مکان های تسهیلات موجود می باشد. کاربردهای زیادی از این مساله توسط استرش[2] ارائه شده اند، مانند تاسیس چندین انبار برای سرویس دهی به تعداد مشخصی از مناطق. بنابراین مساله مکان یابی تک تسهیله حالت خاصی از مساله مکان یابی چند تسهیله می باشد.هدف مساله مکان یابی – تخصیص، پیدا کردن مکان بهینه ی مجموعه ای از تسهیلات است بطوریکه، هزینه ی حمل و نقل از این تسهیلات به مشتریان مینیمم گردد. ازاینرو، در این مساله باید تعداد بهینه ای از تسهیلات بمنظور تامین تقاضای مشتریان در مکان های مناسب تاسیس گردند. در گونه ای از مسائل مکان یابی-تخصیص، با محدودیت ظرفیت تسهیلات مواجه هستیم. این محدودیت منجر به این امر می شود که تسهیل موردنظر نتواندتمام تقاضای یک نقطه مشتری را برآورده کند. لذا این امکان وجود دارد که کل تقاضای یک مشتری بین کارخانجات مختلف تقسیم شود و هر کارخانه کسری از تقاضای یک مشتری را تامین نماید.
1-2- تعریف مسئله
با توجه به اینکه در دنیای واقعی، فضای اطلاعات معمولا غیرقطعی و احتمالی است، لذا مسائل مکان یابی نیز از این مقوله مستثنا نیستند. اغلب در مسائل مکان یابی فرض شده است که تقاضای مشتریان جهت دریافت سرویس جز ورودی های مساله بوده و قطعی هستند. واضح است که این امر در عمل کمتر اتفاق می افتد و معمولا سطح بالایی از عدم قطعیت در تقاضای مشتریان وجود دارد. بنابراین از دیگر مسائلی که بهمراه مسائل مکان یابی-تخصیص در دنیای واقعی موجود است، تقاضای احتمالی می باشد، که افق جدیدی را پیش روی ما نهاده است. مدل پیشنهادی این تحقیق، یک مسئله مکان یابی-تخصیص چند تسهیله ظرفیت دهی شده با تقاضاهای احتمالی که دارای تابع توزیع برنولی می باشند، است. همچنین در این مدل هر تسهیل دارای یک منبع فرعی ظرفیت دهی شده می باشد که می تواند در صورت نیاز از آن استفاده کند.
1-3- اهداف تحقیق
همانطور که در تعریف مسئله ارائه شده این تحقیق در درجه اول یک مسئله مکان یابی و تخصیص بوده و به دنبال پیدا کردن مکان بهینه تعداد بهینه ای از تسهیلات از میان مجموعه ای از نقاط کاندید و تخصیص مشتریان موجود به تسهیلات احداث شده است. در این تحقیق هر تسهیل دارای یک منبع فرعی بوده که می-تواند در صورت نیاز از آن استفاده کرده و یا آن را در اختیار دیگر تسهیلات قرار دهد. بعبارت دیگر تعامل بین تسهیلات و همچنین تعامل بین یک تسهیل و منابع فرعی دیگرتسهیلات امکان پذیر است. تسهیلات و منابع فرعی در نظر گرفته شده برای آنها دارای ظرفیت محدود هستند. لازم به ذکر است که بدانیم محدودیت ظرفیت هر تسهیل مانع از تخصیص بیش از ظرفیتش به آن تسهیل نمی گردد و در ادامه تحقیق این ویژگی بطور مفصل تفسیر خواهد شد. از اینرو در این مدل این احتمال وجود دارد که تعداد مشتریان تخصیص یافته به هر تسهیل بیش از ظرفیتش بوده و تسهیل مورد نظر جهت سرویس دهی به مشتریانش مجبور به رجوع به منبع فرعی خود و یا دیگر تسهیلات و منابع فرعیشان گردد که این عمل برون سپاری نامیده می شود.
با بیان این مطالب می توان بطور خلاصه اذعان داشت که مدل ارائه شده در این تحقیق به دنبال کمینه کردن مجموع هزینه های مکان یابی تسهیلات، هزینه های تخصیص مشتریان، هزینه های انتظاری سرویس دهی به مشتریان و هزینه های انتظاری برون سپاری تسهیلات است.
1-4- مفروضات تحقیق
فرضیات مساله پیشنهادی بصورتذیل در نظر گرفته شده اند:
با مسئله مکان یابی-تخصیص چند تسهیله با ظرفیت محدود بهمراه تقاضاهای برنولی و منابع فرعی سروکار داریم، یعنی هدف یافتن مکان های بهینه مجموعه ای از تسهیلات در میان تعداد محدودی از نقاط کاندید و تخصیص مشتریان موجود با تقاضاهای برنولی به تسهیلات احداث شده می باشد، بطوریکه مجموع هزینه های مکان یابی، تخصیص مشتریان، هزینه انتظاری سرویس دهی به مشتریان و هزینه مقدار انتظاری تابع برونسپاری مینیمم گردد.
مساله برای کل افق برنامه ریزی در ابتدای دوره سیاست گذاری می کند، یعنی مسئله مکان یابی ایستا می باشد.
فضای حل مسئله گسسته بوده و تعداد نقاط کاندید برای مکان تسهیلات معین می باشد.
هر تسهیل دارای یک منبع فرعی بوده که می تواند در صورت نیاز از آن استفاده کند.
هرتسهیل و منبع فرعی آن دارای ظرفیت محدود هستند.
هر مشتری موجود دارای مکان ثابت و تقاضای احتمالی با تابع توزیع برنولی می باشد.
در این مدل علاوه بر تعامل میان تسهیلات احداث شده و مشتریان موجود، تعامل بین تسهیلات احداث شده با یکدیگر و همچنین تعامل میان یک تسهیل و منبع فرعی خودش ومنبع فرعی دیگر تسهیل نیز امکان پذیر می باشد.
1-5- ساختار پایان نامه
در ادامه در فصل 2، ادبیات موضوعی مسائل مکان یابی-تخصیص با تقاضاهای برنولی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در فصل 3، زمینه های علمی تحقیق شامل دسته بندی مسائل مکان یابی، مقوله عدم قطعیت و احتمالی بودن تقاضای مشتریان، مساله مکان یابی-تخصیص و الگوریتم ژنتیک بطور مفصل تشریح خواهند شد. در فصل 4، به تشریح مساله و مدل پیشنهادی پرداخته و برخی از ویژگی های مدل را بررسی خواهیم نمود. با توجه به پیچیدگی های مدل پیشنهادی، یک الگوریتم فراابتکاری بنام الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل با مقیاس بزرگ معرفی شده است. در ادامه این فصل، چند مثال نمونه ای به منظور نشان دادن کارائی و دقت الگوریتم فراابتکاری پیشنهادی حل شده اند و نتایج محاسباتی مربوطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در نهایت، تعدادی توسعه های آتی به همراه نتیجه گیری در فصل 5 ارائه شده اند.
فصل دوم:مروری بر ادبیات موضوعی مسائل مکان یابی- تخصیصبا تقاضای احتمالی
2-1- مقدمه
مسائل مکان یابی- تخصیص چندتسهیله، یکی از حوزه های گسترده در مدل سازی ریاضی در دنیای واقعی می باشند، که در این مسائل چند تسهیل جدید (تسهیل عرضه) به مجموعه ای از مشتریان موجود، با توجه به تقاضاهایشان، سرویس می دهند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه تاکسونومی و نگهداری
دسته بندی : علمی