برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

2-1- پیشینه تحقیقات در جهان
Mosses (1989) درباره ارتباط آفت کشها و مسائل بهداشتی کارگران مزارع (کشاورزان) تحقیقاتی انجام داد (Moses,1989).
Goh et al., (1990)در زمینه سمیت حاد ارگانوفسفره ها و آلودگی غذا و سبزیجات تحقیق نمودند (Goh et al.,1990).
Fakhri (1994) اثرات ارگانوفسفره ها را بر روی آنزیم کولین استراز ارزیابی کرد .(Fakhri, 1994)
Ciesielski et al., (1994) تماس کارگران مهاجر در بخش کشاورزی در شمال کارولینا با آفت کش ها و اپرات و علائم بوجود آمده را مطالعه نمودند. .(Ciesielski et al., 1994)
Timothy (1995)تحقیقات گسترده ای در زمینه سمیت حاد و مزمن آفت کشها انجام داد (Timothy,1995).
Henderson et al., (1994) یک کتاب در مورد توکسیکولوژی مدرن نوشتند .(Henderson et al.,1994)
Clement (2005) بر روی تنوع ژنتیکی افراد و تاثیر ژن بر روی مقاومت علیه مسمومیت براثر حشره کشهای ارگانو فسفره تحقیق کرده است (Clement, 2005) .
Ellis, Do (2005) بررسی در زمینه درمان بازدارنده های کولین استراز را انجام دادند Ellis, Do, 2005 ) ).
Wilson, Handerson (2007) کولین استراز موجود در خون و بافت را با استفاده از رادیوسنجی اندازه گیری کردند ( Wilson, Handerson 2007) .
Magauzi et al., (2011) میزان فعالیت آنزیم کولین استراز کارگران کشاورزی را که در معرض سموم ارگانو فسفره بودند را بررسی نمودند Magauzi et al., 2011)).
2-2- پیشینه تحقیقات در ایران
در سالهای قبل بررسی های زیادی توسط اساتید حشره شناسی و سم شناسی در مورد اثر سموم فسفره برروی انسان صورت گرفته که قسمتی از این بررسی ها شامل مطالعه بازدارندگی اثر کولین استراز می باشد. در ذیل به ذکر تعدادی از آنها اکتفا می نماییم.
معتبر و همکاران (1357)، اثرات حشره کش کارباماتی فایکام(بندیوکارب) را در کارگران سمپاش بخش بهداشتی شهر ممسنی بررسی کردند (معتبر و همکاران، 1357).
معتبر و همکاران (1357)، اثرات حشره کش کارباماتی پروپکسور(بایگون) را در کارگران سمپاش بخش بهداشتی شهر بندرعباس بررسی کردند (معتبر و همکاران، 1357).
معتبر و همکاران (1369)، اثرات حشره کش فسفره اکتیلیک را برروی آنزیم کولین استراز کارگران سمپاش را در شهر بندر عباس مورد آزمایش قرار دادند (معتبر و همکاران، 1369).
شایقی (1378)، اثر حشره کش های فسفره دیازینون و مالاتیون را برروی آنزیم کولین استراز کارگران بخش کشاورزی شهر رامسر بررسی نمودند (شایقی، 1378).
شایقی (1378)، اثر حشره کش های فسفره دیازینون و مالاتیون را برروی آنزیم کولین استراز کارگران بخش کشاورزی شهر تنکابن بررسی نمودند (شایقی، 1378).
شایقی (1387)، اثر حشره کش های فسفره را برروی آنزیم کولین استراز کارگران سمپاش در شهر تهران بررسی نمودند (شایقی، 1387).
وریانی (1388)، تعیین سطح آنزیم کولین استراز و میزان بروز عوارض شغلی آن در کارگران شاغل در کارخانه تولید حشره کش در پایان نامه دوره دکترای عمومی بررسی نمود (وریانی، 1388).
فصل سوم

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره مودی و همکاران و تمرین استقامتی
دسته بندی : علمی